DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ - IZJAVA O DOSTOPNOSTI

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

 

La presente Dichiarazione di accessibilità si applica alla Scuola elementare Dante Alighieri Isola (di seguito: scuola). In base a quanto sancito dalla Legge slovena sull’accessibilità dei siti Internet e delle applicazioni mobili (Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, di seguito: Legge ZDSMA), ci si impegna a rendere il sito Internet accessibile a quanti più utenti.

Dichiarazione di accessibilità

 

La presente Dichiarazione di accessibilità si applica al sito Internet della scuola disponibile al collegamento https://dante-alighieri.si

La Legge ZDSMA stabilisce i contenuti dei siti Internet e delle applicazioni mobili relativi alle informazioni di base sull’ente, alle iscrizioni e ad altre informazioni di carattere amministrativo (quali, ad es., il calendario scolastico). Le informazioni di carattere amministrativo relative al settore dell’istruzione elementare sono pubblicate sul sito del Ministero di competenza: https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/.

Al fine di garantire l’accessibilità del sito, sono state apportate le seguenti modifiche al sistema:

 • modifica della dimensione dei caratteri,
 • modifica dei contrasti di colore,
 • design responsivo (adattamento del layout dei contenuti allo schermo),
 • riduzione del movimento e della modifica del testo,
 • sottolineatura dei collegamenti,
 • navigazione da tastiera,
 • funzionamento intuitivo del sito Internet,
 • struttura con titoli di diversi livelli,
 • testo alternativo per la descrizione delle immagini.

Il plug-in per l’accessibilità Accessibility enabler  offre funzionalità di livello AA (WCAG 2.0).

Stato di conformità

 

Il sito Internet della scuola è parzialmente conforme ai requisiti previsti dalla Legge ZDSMA in ragione dei casi elencati di seguito.

 

Contenuti non accessibili

 

L’accessibilità del sito Internet della scuola è sottoposta a monitoraggio e le singole funzioni di accessibilità vengono costantemente ottimizzate. Ciononostante, alcuni dei contenuti pubblicati non soddisfano tutti i requisiti di accessibilità stabiliti dalla Legge ZDSMA. Di seguito si elencano alcuni esempi:

 • documenti scannerizzati in formato PDF,
 • documenti generati da software (ad es. relazioni annuali),
 • varie tabelle complesse con dati,
 • organigrammi,
 • contenuti che vanno scaricati e per i quali è necessario utilizzare applicazioni apposite,
 • video che non dispongono di sottotitoli,
 • alcune immagini sono protette da password.

Per segnalare eventuali casi di mancata conformità dei contenuti alle disposizioni della Legge ZDSMA e per inoltrare richieste di informazioni in forma accessibile, si prega di contattare la scuola al numero di telefono o per posta ordinaria o elettronica: Scuola elementare Dante Alighieri – OŠ Dante Alighieri Izola, Via Rivoluzione d’Ottobre 10, 6310 Isola, numero di telefono: +386(0)5/6625240, indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Alle segnalazioni e alle richieste sarà data risposta entro i termini previsti dalla legge, e cioè entro 8 giorni dal ricevimento della segnalazione o della richiesta. Qualora entro tale termine non sia possibile fornire una risposta esaustiva, saranno comunicate le tempistiche entro le quali sarà dato riscontro, insieme alla motivazione per la quale non è stato possibile rispondere entro tale termine.

Monitoraggio dell’applicazione della Legge ZDSMA

 

A seguito di risposte insoddisfacenti a qualsiasi richiesta inviata ai sensi dell’Art. 8 della Legge ZDSMA, è possibile presentare reclamo all’Ispettorato della Repubblica di Slovenia per la Società dell’Informazione, per posta ordinaria o elettronica, ai recapiti riportati di seguito: Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, numero di telefono: 01 555 58 48, indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola (v nadaljevanju: šola). V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče naše šole, ki se nahaja na spletnem naslovu https://dante-alighieri.si

ZDSMA osnovne šole zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije (npr. šolski koledar, itd.). Upravne informacije s področja osnovnošolskega izobraževanja so zbrane in objavljene na spletnem mestu resornega ministrstva: https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • prilagajanje velikosti pisave,
 • prilagajanje barvnih kontrastov,
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 • ustavi premike in urejanje besedila,
 • nastavitve, da so vse povezave podčrtane,
 • navigacija s tipkovnico,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov,
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Vtičnik Accessibility enabler omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0) 

Stopnja skladnosti

 

Spletišče naše šole je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

 

Dostopnost spletišča naše šole spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • nekatere slike so zaščitene z geslom.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko sporočite po telefonu ali pošljete po navadni ali elektronski pošti na: Osnovna šola SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola  Via Rivoluzione d'Ottobre 10, 6310 Isola, telefonska številka: +386(0)5/6625240, elektronska pošta: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

 

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA

 

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 555 58 48, elektronska pošta: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Collegamenti utili

riceassafemet2dizionariopos 01oderasmus

© 2017 Scuola elementare Dante Alighieri Isola. All Rights Reserved. Powered by DESET.